DHU Donghua University

Glorious Sun School of Business and Management

Contact

Professor Kejing Zhang
Room 508, Xuri Building, No. 1882 Yan'an Road West
Shanghai, China

email: zhangkj@dhu.edu.cn